Сливен

РДПБЗН-Сливен: Правила и превантивни мерки по време на пожароопасния летен сезон

351452259_2117282248478243_1121798961086692923_n.jpg

Със заповед на областния управител  на област Сливен е издадена заповед с рег. № РД 11-01-29/16.03.2023 г.  в която е определен пожароопасния летен сезон от 01.04.2023 г. до 31.10.20023 година. На брифинг днес с сградата на РСПБЗН-Сливен главен инспектор Димитър Сяров началник сектор „Превантивна и контролна дейност” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен даде информация, относно мерките, и превантивните действия във връзка с пожароопасния сезон. Главен инспектор Сяров посочи основните причини за възникване на пожари,  които  в повечето случаи причиняват значителни материални щети. Той посочи и мерките предвидени в Плана за осигуряване на пожарната безопасност през жътвена кампания – 2023 г. в област Сливен, разработен от Министерството на вътрешните работи.

Предвидено е при усложняване на пожарната обстановка да се организират съвместни проверки с други структури на МВР (ОДМВР-Сливен и РУ на МВР) за осъществяване на ефективен контрол по спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, забраняващ изгарянето на стърнища и др. растителни остатъци в земеделските земи.;

  • Изпратени са писма с уведомителен характер до земеделски стопани, кметове на населени места, държавни и общински горски структури, управления на пътната и железопътна инфраструктура, електропреносни и електроразпределителни дружества и др. институции, имащи отношение към осигуряване на пожарната безопасност през периода на жътвената кампания.
  • Пожарните автомобили на дежурство са оборудвани с технически средства за гасене на пожари в зърнено-житните масиви.

 

От началото на годината, до момента дежурните екипи на РДПБЗН-Сливен са обслужили 479 повиквания. От тях 324 бр. са пожари, от които съответно 67 бр. пожари с материални загуби и 257 бр. без загуби. От началото на пожароопасния сезон -  01.04.2023 г. до 05.06.2023, екипите са  участвали в ликвидирането на 92 бр. пожари, от които 34 бр. с материални загуби и  58 бр. без загуби.  От тези произшествия  5 бр. пожари с материални загуби са възникнали в селскостопански постройки, 7 бр. в къщи и спомагателни постройки, а в 11 случая дежурните екипи са гасили пожари в сухи треви. За разглеждания период е спасен ( евакуиран) един човек, спасена е 200 дка смесена гора , 30 бр. животни, 100 бр. бали с груб фураж и 25 сгради.

Главен инспектор Димитър Сяров посочи основните правила за недопускане на пожари през летния пожароопасен сезон и жътвената кампания:
– Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня;
– Забранено е изхвърлянето на фасове и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.
– В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни средства за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).
– Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
– Никога не оставяйте запален огън (огнище) без наблюдение!
– Не палете огън в междублоковите пространства и до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
– Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски фонд.
– Стопаните на земеделски земи, физическите и юридическите лица, имащи пряко и косвено отношение  към жътвената кампания са отговорни за недопускането на пожари по време на кампанията по прибиране на селскостопанската продукция.
– Висока бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

В заключение Димитър Сяров подчерта, че най-опасно е изгарянето на стърнищата, което е  нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. В разработения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.  и определените Стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС2 – „Опазване на влажни зони и торфища“ и ДЗЕС3 – „Забрана за изгаряне на стърнища“)  е забранено изгарянето на стърнища и растителност в земеделските територии. Глобите, предвидени в закона за това нарушение са в размер до 2000 лева.