Общи условия за използване на сайта Nabludatel.bg

I.Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта .
1. Общите условия представляват договор между Вас и Nabludatel.bg, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. С отварянето на интернет страниците на Nabludatel.bg, Вие се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.
2. Nabludatel.bg не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
1. "Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на Nabludatel.bg.
2. "Услуга/и" на сайта включват:- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;- участие в сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения;
3. "Партньор" е всяко лице, с което Nabludatel.bg се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните Потребители на сайта.
4. "Злонамерени атаки на трети лица" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. При цитиране е задължително да се упомене източникът.

IV. Конфиденциалност

1. Nabludatel.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действията на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

V. Ограничаване на отговорността

1. Nabludatel.bg се стреми да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Nabludatel.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
2. Nabludatel.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Nabludatel.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
3. Nabludatel.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

VI. Кореспонденция

1. Всяко лице може да отправи съобщение по електронен път, на посочения електронен адрес.
2. В случай, че съобщението е свързано с извършване на каквито и да е правни действия, включително, но не само с упражняване на права, с изпълнение на задължения, с отправяне на покана и други подобни или в случай, че достигането му до дружеството е от съществено значение или в случай че желаете да получите отговор, то следва да бъде изпратено на адреса на управление на дружеството, вписан в търговския регистър към момента на изпращане на съобщението.

VII. Промени

1. Nabludatel.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
3. Издателят извършва промени всяка година според настъпили промени в законодателството. Настоящите Общи условия са приети с решение на издателя "Наблюдател.БГ" ЕООД.