Сливен

Планирани спирания на водоподаването в гр.Сливен на 22.06.2022 г.

logo_vik_za_slivennet_800x700.jpg

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 22.06.2022 г. във връзка с изграждането на водопровод ще бъде спряно водоподаването между 09:00 – 19:00 часа:

- кв. „Даме Груев“

- по ул. “Жельо Войвода“, кв. Ново село.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.