Сливен

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Област Сливен през първото тримесечие на 2024 година

8303508900681398C9F23133A6FA0880 (1).jpg

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2024 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 29 жилищни сгради със 77 жилища в тях и с 13 922 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 21 други сгради с 4 484 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 27.5%, но жилищата в тях се увеличават с 1.3%, а общата им застроена площ - с 21.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 10.5%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 46.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради е по-малко със 17.1%, но жилищата в тях са повече с 35.1%, а общата им застроена площ - с 61.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 12.5%, а съответната им РЗП намалява с 49.8%.

През първото тримесечие на 2024 г. в област Сливен е започнал строежът на 39 жилищни сгради с 57 жилища в тях и със 7 995 кв. м обща застроена площ, и на 12 други сгради с 6 309 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 25.8%, докато жилищата в тях са по-малко с 53.3%, а общата им застроена площ - с 53.0%. Броят на започнатите други сгради намалява с 20.0%, а общата им застроена площ - с 33.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. започнатите жилищни сгради се увеличават със 129.4%, жилищата в тях - повече от два пъти, а общата им застроена площ - с 87.8%. Броят на започнатите други сгради намалява с 40.0%, но тяхната РЗП нараства с 18.1%.


 Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001) и се подразделят на:

  • Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Повече информация и данни за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство на нови сгради са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=99) и на сайта на НСИ, раздел „Други месечни и тримесечни данни“ (http://www.nsi.bg/node/13215/).