Сливен

Антоний Андонов участва в заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони

ANTONIY_ANDONOV_OK.jpg

Заместник-областният управител Антоний Андонов взе участие в първото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, което се състоя вчера в столицата. То бе ръководено от заместник-министъра на земеделието Георги Събев.

Участниците в Комитета по наблюдение дискутираха вътрешни правила за работата си, включително правилата, засягащи информирането на земеделските стопани и обществото за взетите решения.

На заседанието бяха обсъдени предложения на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите към 48-то НС за промени в Стратегическия план, които засягат екосхемите и някои интервенции. По време на дискусията браншовите организации представиха становища с предложения по прилагането на плана.

Комитетът по наблюдение одобри критерии за оценка по интервенции, подкрепящи създаването оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации, пчеларството, оперативните програми за сектор „Мляко и млечни продукти“. Бяха обсъдени критерии за избор на стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“.

„Решенията засягат голяма територия от държавата. Важно е обществеността да има пряк достъп до заседанията и дискусиите, на които се обменят мнения и се представят гледни точки, както и добри практики. Това ще повиши доверието в Общата селскостопанска политика и различните модели за подпомагане“, заяви Георги Събев.

Предстои да бъдат сформирани тематични подгрупи към комитета, които да работят по конкретни аспекти на Стратегическия план, с цел по-голяма оперативност.