Сливен

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. е 1 385 лв., при 1 882 лв. средна за страната

1280-840-pari.jpg

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на март 2023 г. се увеличава с 0.9 хил, или с 2.5%, спрямо края на декември 2022 г., като достигат 36.9 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.1% (достигат до 11.5 хил.), а в частния сектор - с 2.2% (достигат до 25.4 хил.).

Спрямо края на декември 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Добивна промишленост“, „Операции с недвижими имоти“ и „Образование“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 2.1% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 4.2%, а в частния сектор - с 1.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.4%, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 11.5%.

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. е 1 385 лв., при 1 882 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г., област Сливен се нарежда на 19-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 2 603 лв., а най-ниска - в областите Видин - 1 238 лв., Благоевград - 1 239 лв. и Хасково - 1 244 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1.4% , като за обществения сектор средната месечна заплата бележи спад с 9.8% и достига 1 654 лв., а в частния се увеличава с 9.9%, достигайки 1 264 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 21.0% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Добивна промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“  и „Държавно управление”.