Сливен

Театър "Цвете" ще гостува на Хуманитарната гимназия в Сливен

На 13 октомври в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ ще гостува театър „Цвете“

На 13 октомври в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ ще гостува театър „Цвете“. Формацията е неправителствена организация, в която има професионални актьори, режисьори, психолози и доброволци. Вече 27 години те прилагат в работата си новаторски за България интерактивни театрални техники, които помагат на деца и младежи да опознаят и приемат себе си и другите, провокират личностното им развитие и окуражават позитивното им включване в обществения живот. Форум театърът е театрална игра, в която проблемът бива показан в неразрешена форма. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения, като при преиграването на представлението зрител влиза в ролята на потърпевшия в избран от него момент и променя поведението му по удачен според него начин. Форум театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации. Театралната трупа „Опит за летене“ на хуманитарната гимназия е включена в проекта на организацията „Упражнявай правата си със знания и творчество”, който се подкрепя финансово от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на този проект, в който участват още четири училища от различни райони на страната, е разработване и прилагане на образователни инструменти за обучение по правата на човека. Предстои период на съвместна работа на трупата на ПХГ“Дамян Дамянов“ с актьорите от театъра Таня Йоргова и Явор Костов, която включва и два творчески лагера в Чепеларе.

На 13 октомври от 11.00 часа в залата на Военния клуб за училищната общност на ПХГ „Дамян Дамянов“ е предвидено представлението на „Цветни сенки“, в което театралната игра е и иновативно неформално здравно обучение на младите зрители, насочено към предотвратяване на употребата на наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ. След представлението екипът на театър „Цвете“ кани директори на училища, учители, ръководители на ученически театрални трупи, социални работници и журналисти в 12.30 часа в мултимедийната зала на хуманитарната гимназия на среща-разговор за представяне на проекта. След срещата предстоят първите творчески контакти на младите театрали хуманитаристи с екипа на театър „Цвете“.

Форум театрално представление за младежи над 13 години за употребата на наркотични вещества и риска от заразяване с ХИВ, които са част от предизвикателствата пред младите хора.

Участват: Невена Денчева, Таня Йоргова, Михаил Петров, Филип Гуляшки

Форум театърът е театрална игра, в която проблемът бива показан в неразрешена форма. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения, като при преиграването на представлението зрител влезе в ролята на потьрпевшия в избран от него момент и промени поведението му по удачен, според него начин.

Форум театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации.

Театрално-социалната формация „Театър Цвете“ е основана през 1993 от възпитаници на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, София – катедра Куклен театър. На 13 април, 1999 е регистрирана като сдружение с нестопанска цел по закона за лицата и семейството. През 2013 сдружението се пререгистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в извършващо дейност в обществена полза.

Актьорите работят и ЗА и СЪС деца и младежи и тяхното обкръжение за създаване на предпоставки за бъдещото им позитивно включване в социалния живот, независимо от техния произход и възможности:

– за развитие на личностния им потенциал и изграждане на стойностна ценностна система;

– за превенция от участие в актове на насилие, етническа нетолерантност, болести предавани по полов път, човешки трафик, наркотици;

– за приобщаване на подрастващи в неравностойно социално положение: от малцинствени етнически групи, лишени от родителски грижи, бездомни, с физически и интелектуални проблеми, с девиантно поведение, отпаднали от училище, жертви на насилие и военни конфликти;

– за включването им в младежка мрежа за провеждане на неформално гражданско образование на връстници от връстници по Конвенцията за правата на детето.

Прилагайки иновативни за страната ни театър- и драма-техники, актьорите провеждат неформално гражданско образование сред подрастващите. Публиката не е само зрител, а и участник в интерактивни представления. В работните сесии учениците се учат чрез преживяване, а не чрез заучаване, как да се справят с житейските проблеми

За да спомогне за успешното въвеждане в социалния живот на млади хора от изолирани общности, екипът работи за разчупване на стериотипи в отношението на обществото кьм тях.

Провеждат обучения на педагози, актьори и социални работници за приложение на изкуството в социалната и образователна сфера.

Скъпи приятели, с радост ви съобщаваме, че партньорският проект „Цветни сенки” на СНЦ ”Театър Цвете” и Фондация „Инициатива за здраве” , финансиран от Столична програма „Култура”, най-после стартира! Проектът предвижда провеждане на иновативно неформално здравно обучение на подрастващи между 13 и 18 години, целящо предотвратяване употребата на наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ. На 29.09.2020г. от 11:50 едноименният форум театрален спектакъл ще бъде представен в ПГО „Княгиня Мария-Луиза”. Форум театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални реални проблемни ситуации На 05.10.2020 от 12:45 ще бъде проведен интерактивен тренинг от психолози-експерти по темата от Фондация „Инициатива за здраве”.

Организира публично представяне на театрални спектакли, в коите те участват, съвместно с други техни връстници.

Провежда национални и международни тренинги и обмяна на опит за приложението на драма- и театър техники в социалната работа за възпитатели, актьори, социални работници, младежи – доброволци (Балканите, Западна Европа, САЩ). Търси сътрудничество с родители, държавни и общински институции, неправителствени организации, мас медии.

Носител на международни награди.

Член на Международната Асоциация за Драма/Театър в Образованието IDEA, Националната мрежа за децата, Световната асоциация на куклените театри UNIMA, Асоциацията на българските куклените театри АКТ, Асоциация за Педагогическа и Социална помощ на деца ФИЦЕ – България и Националния Алианс за социална отговорност.

Проектът „Упражнявай правата си със знания и творчество” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 113,600 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване и прилагане на образователни инструменти за обучение по правата на човека.