Избори

Синтезирано представяне на промените в Изборния кодекс от сливенския депутат Владимир Русев

Какви са промените в Изборния кодекс, разяснява Владимир Русев

Уважаеми съграждани,

наскоро се запознах с някои от трудовете на проф. Тимъти Снайдър, преподавател в Йейлския университет в Ню Хейвън, известен на българската общественост от гостуванията си в страната ни като лектор, както и в предаването „Панорама”. Някъде из редовете, написани от него прочетох че:

„Ако нямаме достъп до факти, не можем да си имаме доверие. Без доверие няма закон. Без закон няма демокрация.”

В стремежа си да ви държа уведомени за свършената работа и за обвързващите факти такива, каквито са, в 16 точки по-долу ви представям какви промени точно се приеха в Изборния кодекс:

1. С промяна в чл. 14 се осигури възможност на българските избиратели в държавите, които не са членки на Европейския съюз, да упражнят своето право на глас, така както това е осигурено на българските граждани в държавите-членки на Европейския съюз. Избирателните секции извънстраната ще се образуват

- където имадипломатическо или консулско представителство;

- извън дипломатическо или консулскопредставителство, но при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление за това;

- в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне еднаизбирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;

- по преценка наръководителите на дипломатическите и консулскитепредставителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори.

В чл. 11, ал. 2 остава неточно техническо препращане към ал. 2 и 3 на чл. 14, но това се дължи на недопускане на процедура за техническа поправка от председателстващия заседанието на парламента, която е допустима съгласно Решение на КС № 4 от 2018 г. Това неточно препращане към конкретни алинеи на чл. 14, не може да дерогиранеговото прилагане, тъй като същият член продължава да определя къде и кога да се разкриват секции, независимо от неговите алинеи и точки.

2. Въвежда се 32-ри многомандатен изборен район извънстраната.

Централната избирателнакомисия е определена за органа, който да изпълнявафункциите на районна избирателна комисия за района. Разпоредбите, свързани с изборния район,влизат в сила от деня на официалното оповестяванена резултатите от преброяването през 2021 г.

3. Въвежда се само машинно гласуване, включително и в чужбина, освен в секции с до 300 избиратели, при гласуване с подвижна кутия, в секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в секции на плавателни съдове под българско знаме и при непреодолими външни обстоятелства. Извън страната ще се гласува машинно в секции, в които са подадени повече от 300 заявления за гласуване или на предходните избори са гласували повече от 300 избиратели.

Предвижда се в секциите за гласуване сбюлетина за машинно гласуване броят на отпечатаните бюлетини да бъде равен на броя на избирателите в съответните секции, за да се гарантира гласуването за случаи на непреодолими обстоятелства.

Устройствата за машинното гласуване се съхраняват при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет.

Резултатите от машинното гласуване се отчитат в секцията чрез отпечатване на протокол от системата. Премахва се въведеното сумиране на резултатите от машинно и хартиено гласуване. Протоколът от машинното гласуване се прилага към протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция и е неразделна част от него. Данните от протокола от машинното гласуване се прибавят към данните от протокола на секционната избирателна комисия при въвеждането им в изчислителния пункт на районната избирателна комисия чрез прехвърлянето им от записващото техническо устройство.

В процеса на удостоверяване съответствието на типа техническо устройство за машинно гласуване с предвидените изисквания може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за съответния вид избор, и на Българската академия на науките, като на лицата се предоставя достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от Централната избирателна комисия. Когато при удостоверяването се установят несъответствия, Централната избирателна комисия провежда съответния избор само с хартиени бюлетини и възлага на доставчика на устройствата да отстрани несъответствията.

4. Лицата, които поддържат техническите устройства за машинното гласуване може да гласуват в съответната секция, в която са служебно заети.

5. Президентът назначава нови членове на Централната избирателна комисия след публични консултации с парламентарно представените партии и коалиции и въз основа на техни мотивирани предложения чрез публична процедура. Предвижда се прекратяване на мандата наЦентралната избирателна комисия от деня на назначаването на новите членове на комисията. Съставът на ЦИК се намалява на 15 членове.

В новата уредба партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са представени в Народното събрание, няма да имат представители в избирателните комисии.

6. Всички решения на ЦИК ще се обжалват и независимо пред кой административен съд се разглеждат, съдебните производства ще се провеждат в кратки три дневни срокове.

7. Подписките в подкрепа на партии и коалиции може да съдържат и квалифициран електронен подпис.

8. Избирател може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес и чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване“. За електронното заявление не се изисква подпис.

9. Наличието на трайно увреждане за избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, ще се установява служебно, като за електронното заявление за гласуване с подвижна кутия подпис не се изисква.

10. Докторантите може да гласуват по същия ред, както студентите.

11. Дава се право на карантинираните лица да гласуватв мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, като заявления за гласуване може да се подават и в изборния ден.

12. При преброяването на гласовете в секционните избирателни комисии се допуска видеозаснемане или видеоизлъчване.

13. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само един застъпник или представител.

14. При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна комисия може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни.

15. Пропорционалната изборна система за избори за народни представители се прилага до произвеждането на първите редовни избори за народни представители след влизането в сила на изменителния закон.

16. На следващите общи местни избори кметове на кметства ще се избират в населени места с население над 100 души с постоянен адрес.

Владимир Русев-народен представител от ПП "Има Такъв Народ"-Сливен