Свят

Нови правила на ЕС за защита на критичните гласове от съдебно сплашване

20240227PHT18308_original.jpg
SLAPPs: Нови правила на ЕС за защита на критичните гласове от съдебно сплашване
Journalism is not a crime sign.   
Първи правила на ЕС за защита на журналистите от стратегическите дела срещу публично участие (т.нар. SLAPPs) @ Britta Pendersen/DPA/AFP 
  • Защита от страна на ЕС срещу неправомерни трансгранични съдебни дела
  • Отхвърляне на неоснователните дела на ранен етап и финансова защита на обвиняемия
  • Ограничаване на избора на най-благоприятна юрисдикция и подобряване на достъпа на жертвите до информация

Евродепутатите потвърдиха във вторник решимостта си да защитават журналисти, активисти и хора от академичните среди и техни сдружения от неправомерни съдебни дела, целящи да ги заглушат.

Европейският парламент одобри с 546 гласа „за“, 47 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“ нов закон, съгласуван със Съвета на 30 ноември 2023 г., за да се гарантира, че лицата и организациите, работещи по въпроси от обществен интерес, като основните права, твърденията за корупция, защитата на демокрацията или борбата срещу дезинформацията, получават защита от ЕС срещу неоснователни и неправомерни съдебни дела. Защитата ще се прилага за всички трансгранични дела, освен когато ответникът и ищецът са от същата държава от ЕС като съда или когато делото е от значение само за една държава членка.


Възпиращи финансови гаранции

Членовете на ЕП гарантират, че жертвите са по-стабилно защитени чрез въвеждането на две гаранции – прекратяване на ранен етап, ако случаят е неоснователен, и възможност да се поиска от ищеца да заплати прогнозните разходи по производството, включително законното представителство на ответника, и обезщетение за вреди. Ако ответникът поиска прекратяване на производството на ранен етап, ищецът следва да докаже, че има основания за неговото продължаване. Съдът може също така да наложи други санкции на ищците, които често са политици, корпорации или лобистки групи, например да ги осъди да платят обезщетение за вреди.


Средства за правна защита при случаи извън ЕС и достъп до информация

За да се избегне търсенето на най-благоприятна юрисдикция – когато ищецът избира юрисдикцията, в която шансовете му за успех са най-големи – новите правила гарантират, че съдебни решения на трети държави по неоснователни или неправомерни производства срещу физически лица или институции от ЕС няма да бъдат признавани. Това съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Правителствата на държавите от ЕС ще гарантират също, че потенциалните жертви на неправомерни съдебни производства могат да получат достъп до информация на едно място относно процесуалните гаранции и средствата за правна защита, включително правна помощ и финансова и психологическа подкрепа. Държавите членки ще трябва да гарантират предоставянето на правна помощ при трансгранични граждански производства. Те следва също така да публикуват всички окончателни съдебни решения по стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (известни на английски като SLAPP) и да събират подробни данни за тях.

Цитат

След гласуването докладчикът Тимо Вьолкен (С&Д, Германия) заяви следното: „Стратегическите дела срещу публично участие представляват заплаха за принципите на правовата държава и сериозно подкопават основните права, свързани със свободата на изразяване, информиране и сдружаване. Те са форма на правен тормоз и злоупотреба със съдебната система, която все повече се използва от влиятелни лица и организации, за да се избегне общественият контрол. С нашите съдилища не трябва да се злоупотребява по този начин за лична изгода. Тази директива ще допринесе за борбата с тези дела, като попречи на хората да използват съдилищата, за да сплашват и възпират журналистите и активистите да оповестяват публично информацията и да налагат някакъв вид автоцензура.“

Следващи стъпки

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите членки разполагат с две години, за да транспонират правилата в националните си правни системи.

Контекст

С оглед на нарастващия брой SLAPP дела в ЕС евродепутатите предложиха в резолюция от 2021 г. мерки за защита на журналистите, медиите и активистите от правен тормоз.

С приемането на това законодателство членовете на ЕП отговарят на предложенията на гражданите, включени в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа: относно борбата с дезинформацията и пропагандата (предложение 23, параграф 5), разработването на по-ефективна и единна политика за автократични и хибридни режими и развиването на партньорства с организации на гражданското общество (предложение 24, параграф 8), въвеждането на законодателство за справяне със заплахите за независимостта на медиите (предложение 27, параграф 1) и стриктното прилагане на правилата на ЕС в областта на конкуренцията в медийния сектор (предложение 27, параграф 2).