Сливен

Издадените заглавия на книги намалява с 24.0% в област Сливен

....................................

През 2018 г. в област Сливен са издадени 19 книги с тираж 3 хил. и 3 брошури с тираж хиляда броя.

В сравнение с 2017 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 24.0%, а средният тираж на една книга за областта през 2018 г. е 150 броя, като през предходната година е бил 238.

Броят на издадените заглавия на брошури също намалява с 62.5% през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 400 броя.

В област Сливен относителният дял на броя на книгите е 0.2% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.3%.

През 2018 г. е издаван 1 регионален вестник с годишен тираж 4.9 хиляди. Спрямо предходната година броят на вестниците остава непроменен, а тиражът им намалява с 2.0%.

Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Сливен е 0.03%.

Методологични бележки

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Заглавие - дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го отличават от други документи.

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.

Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата.

Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.

Повече информация и данни за издателската дейност могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Култура/.