На сесията утре: 5 допъл. точки, 27 в дневния ред, изменения на бюджета за 2018г, питания, спор за отдаване под наем на общ. сгради на Фондации

Предпразнично усмихнатото ръководство на ОбС-Сливен: Кирчо Димитров, Димитър Митев, Деян Дечев
12.12.2018 / 19:05

Днес ръководството на ОбС-Сливен даде поредната си пресконференция по повод предстоящата декемврийска сесия, която ще се проведе утре, 13 декември. Дневният ред включва 27 точки, които ще бъдат разгледани на сесията, съобщи председателят Димитър Митев. Като допълнителни точки в дневния ред ще бъдат гласувани още пет предложения. Първото е свързано с Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отписване, записване и преместване на деца в общински детски градини, детски ясли и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен. Второто предложение е във връзка с даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по проект „Красива България“ за текущ ремонт на покрит басейн и монтаж на слънчева инсталация във XII СОУ „Елисавета Багряна“. Финансирането е 50 на 50 или 75 000 лева от Община Сливен и 75 000 лева от „Красива България“. Ще бъде гласувано още едно предложение по проект „Красива България“ за ремонт на фасади, покрива и подмяна на фасадна дограма на сградата на РБ „Сава Доброплодни“-Сливен. Параметрите са същите-50 на 50, като съфинансирането на общината е 75 000 лева. Друго предложение е даване на съгласие по проектопредложение на Община Сливен за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ за осигуряване на функционирането на Национална мрежа от 27 областни информационни центрове. Предложението е дейността на Областният информационен център Сливен да продължи, предвид добрата работа, която върши.

Още едно предложение ще бъде разгледано на утрешната сесия, а то включва продажба на имоти-частна общинска собственост в град Сливен. Това бяха допълнителните точки, които предстои съветниците да гласуват, съобщени днес от Димитър Митев.

От редовните точки в дневния ред по-важните са Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен; Изменение на бюджета на Община Сливен за 2018г. Трета точка включва одобряване на План –сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2019г. Има покана за даване на съгласие за подкрепа на проект на град Мелитопол по Програма :“Местни власти: партньорства за устойчиви градове“ Ще се гласуват точки, свързани с продажба на имоти, отпускане на общински средства. Предстои утре съветниците да разгледат Програмата за читалищната дейност за 2019г. и отчета за дейността на Комисията по стипендии за 2018г.

Има две питания, с които гражданите могат да се запознаят в сайта на Община Сливен. Първото питане е на общинският съветник от групата на БСП Радослав Кутийски, дали има сигнали за замърсяване на реката, северно от Новоселски мост и дали са извършени проверки, на което съответно кметската администрация е отговорила, че при извършените проверки не са констатирани такива.

Второто питане е от общинският съветник Стефан Пасков от Коалиция „Народен съюз“, а то е „Защо не са изплатени финансовите средства за работно облекло на служителите от Дом за стари хора-Сливен и защо трети месец не се закупуват почистващи препарати, а се закупуват от служителите на Дома?“

Администрацията е отговорила, че предстои обществена поръчка за изработка и доставка на работно облекло, а Община Сливен има сключен договор за доставка на почистващи перилни препарати , като директорът на Дома за стари хора изготвя заявка за необходимите количества и артикули, а последната доставка е била на 3 декември 2018г.

По съществените изменения на бюджета на Община Сливен са във връзка с постъпилите приходи, заяви зам.-председателят Кирчо Димитров на пресконференцията днес. Постъпилите приходи са от Симфоничния оркестър на Сливен. Те са около 1200 лева, които ще бъдат разпределени в разходната част на бюджета. Има писмо от председателя на Фондация „Милосърдие“ относно откриване на Социално кафе в Сливен и е необходимо да бъдат заделени средства около1600 лева за кампания за откриването на обекта. Налага се промяна на плана в разходната част на бюджета във връзка с постъпили искания от второстепенните разпоредители с бюджета, а именно от директора на ОП“Озеленяване“ и гробищни паркове и от директора на Художествената галерия „Димитър Добрович“. Друга причина е писмо от председателя на Общинския съвет във връзка с искане от Комисията по здравеопазване за допълнителни средства за отпускане на помощи. Постъпило е писмо от директора на ОДМВР-Сливен с молба да бъдат осигурени средства за закупуване на дрегери за отчитане на психо-активни вещества и алкохол. Средствата ще бъдат възстановени на Общината от държавния бюджет., поясни Димитров.

Митев допълни, че ще бъдат разгледани още две предложения. Едното е даване на съгласие ДКЦ-2 –Сливен да извърши строително-монтажни дейности, включващи доставка и монтаж на 7 бр. PVC прозорци и 7 бр. интериорни врати и една алуминиева витрина на 2-я етаж до регистратурата на сектор „Образна диагностика“. Второто е даване на съгласие „Общинска охрана и СОТ“ да закупи със собствени средства мониторингов център за видеонаблюдение и лек автомобил.

Зам.-председателят на ръководството Деян Дечев насочи вниманието върху едно предложение от дневния ред под точка 14, а именно „Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти –частна общинска собственост, находящи се в Сливен, ул.“Славянска“3, ет.4 на Фондация „Европейски младежки инициативи“ и Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“. Преди няколко сесии Дечев припомни, че същото предложение е било отхвърлено от Общинския съвет след сериозни дебати. За Дечев е странно, че предложението отново се вкарва на сесия без промяна на параметрите

На свой ред Димитър Митев припомни думите на кмета Радев, че „Ако ще делим юридическите лица с нестопанска цел на наши, на ваши, на трети, по-добре да не го правим за нито едно.“ Предложения за отдаване под наем на помещения на Сдружения с нестопанска цел гласува Общинският съвет на Сливен почти на всяка сесия без никакви обструкции, подчерта Митев. От думите и на Дечев, и на Митев, стана ясно защо в случая съществуват някакви обструкции, така че Митев в заключение каза:

„Всеки един е достатъчно отговорен пред себе си и пред хората си, за да гласува, както прецени на утрешната сесия. Това предложение е вкарано в дневния ред със съгласието на Председателския съвет.“

Димитър Митев припомни от мандата на бившия кмет инж. Милев, колко пъти е било вкарвано предложението за продажба на горите в село Раково като аналог и колко пъти е било отхвърляно това предложение, ако трябва да се визира „вкарване на предложения до дупка“.

Дневният ред с предложенията, които предстои да бъдат разгледани утре на сесията, е публикуван в ОбС-Сливен на сайта на Общината.

Дневен ред:

http://obs.sliven.bg/uploads/files/dneven_red_2018_12_13.pdf

 

По публикацията работи:

Александра Иванова

12.12.2018г.

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2019 Наблюдател | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев