Постъпилите на работа от бюрата по труда от Сливенска област през януари са общо 506

Постъпилите на работа от бюрата по труда от Сливенска област през януари са общо 506
25.02.2015 / 21:57

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През първия месец на 2015 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Сливен е 14496 и е 3.4 на сто от всички безработни в страната. Спрямо Декември 2014 г. е реализиран ръст от 518 д. (с 3.7 на сто), което е характерно за този месец на годината, когато предлагането на заетост е свито. Сравнението с Януари 2014 г. обаче показва намаление с 1777 д. или с 10.9 на сто.

Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от региона са 1454 д. за Януари и представляват 10.0 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 28 д. повече, а относителният им дял е с 0.2 процентни пункта по-нисък. В сравнение с Януари м.г. броят им е с 508 д. по-малък, а относителният им дял е намалял с 2.0 процентни пункта.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 3093 д. за Януари или 21.3 на сто от всички безработни. Броят им расте с 63 д. спрямо предходния месец, но относителният им дял е по-нисък с 0.3 процентни пункта. Сравнението със същия месец на 2014 г. показва силно редуциран брой - с 848 и доста по-нисък относителен дял - с 2.9 процентни пункта.

Равнището на безработица в края на месеца е 18.6 на сто, като по този показател областта е на 22-ро място по ниска безработица след област Шумен (18.3%) и пред област Силистра (18.8%).

Спрямо предходния месец се отчита увеличение от 0.7 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. - намаление с 2.3 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (11.0%) показва по-високо със 7.5 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през Януари е най-ниско в община Нова Загора (11.9%) и Сливен (16.1%), а в Твърдица и Котел то е по-високо. Спрямо Декември 2014 год. в 1 от 4-те общини (Нова Загора) се отчита спад на равнището на безработица.

 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През Януари 2015 год. в бюрата по труда от Д”РСЗ” Бургас са заявени/разкрити общо 452 работни места (РМ), от които 281 на първичния пазар (в несубсидираната икономика), 171 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки няма разкрити работни места. Спрямо Декември 2014 год. се отчита ръст на общо обявените работни места - със 181 (с 66.8 на сто), който се дължи предимно на по-големия брой заявки за реалния сектор (със 113 РМ), докато за субсидирания те растат по-слабо - с 68 РМ. Спрямо Януари м.г. се отчита намаление на общо обявените РМ (със 120), дължащо се изцяло на по-малкия брой разкрити субсидирани работни места (със 170), докато обявените за реалния сектор са повече с 50.

Най-много работни места в този сектор са заявени в отраслите „Преработваща промишленост” (112), „Селско, горско и рибно стопанство” (40 РМ) и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” (30 РМ), най-малко работни места са обявени в отрасли „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Операции с недвижими имоти” - по 1 РМ, а в „Добивна промишленост”, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Култура, спорт и развлечения” няма обявени такива.

Постъпилите на работа от бюрата по труда от Сливенска област през месеца са общо 506, като 87.2 на сто от тях (441 д.) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От тях в реалния сектор са се реализирали 259 д., а на субсидирани работни места – 179. Сравнението с декември 2014 г. показва увеличение на общо започналите работа - с 48 лица, дължащо се в по-голяма степен на нарастването на започналите работа в реалния сектор (с 39 д.), но и устроените на работа на субсидирани работни места също са повече - с 13 д. Спрямо същия месец на 2014 г. 54 лица повече са започнали работа, като в реалния сектор те са със 72 повече, а в субсидирания нарастването е с 26 д.

Безработните, които са започнали работа без посредничеството на ДБТ са 65 д., с 4 по-малко от м.м. и с 44 д. също по-малко от Януари 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АСИСТЕНТИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

Съгласно условията на програмата се осигурява заетост на безработни лица като „лични асистенти” за предоставяне на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания.

През м. януари 2015 г. с 4 Дирекции „СП” от областта са сключени договори по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” и е осигурена заетост на 72 лица като „лични асистенти”. През м. февруари предстои включването на още 8 лица, които да полагат грижи за хора с трайни увреждания.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЕЛПОМЕНА”

Националната програма „Мелпомена” е израз на грижата, която държавата оказва за развитие на културата в България. Програмата се реализира за поредна година и е насочена към осигуряване на заетост и намаляване на безработицата сред културните дейци чрез разкриване на работни места за подпомагане дейността на театрите в България.

За региона на ДРСЗ Бургас през 2015 г. ще се осигури субсидирана заетост за 29 безработни лица, от които 7 за област Сливен.

 

ПРОЕКТИ ОТ НПДЗ 2015

За поредна година ДБТ от региона изпълняват проекти на социалните партньори, чийто дейности стартират през м. февруари. Чрез предоставяне на пакет от дейности, включващи професионално ориентиране, професионално и мотивационно обучение, обучение по ключови компетентности, както и последваща заетост на част обучените лица, през 2015 г. в ДБТ от ДРСЗ Бургас ще се реализират следните проекти:

Проект „Уча и успявам в България” на Асоциация на индустриалния капитал в България

За региона на ДРСЗ Бургас по проекта се предвижда 220 лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация, от които 100 за Сливен. Планираните обучения за областта са по професии камериер, продавач-консултант и оператор на компютър.

За 40% от обучените лица е предвидена заетост по професиите, по които са завършили обучение по проекта, като за 20% от тях тя ще бъде субсидирана.

Проект „Шанс за работа” на КНСБ

За региона на ДРСЗ Бургас се очаква да се обучат 90 болногледачи по проекта, от които за област Сливен - 30 лица, регистрирани в Д”БТ” Сливен. За 40% от обучените лица е предвидено стажуване на работни места за придобиване на практически умения и опит.

Проект „От професионално обучение към ефективна заетост” на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

За региона на ДРСЗ Бургас проектът ще се реализира изцяло на територията на област Сливен. Предвижда се включване на 28 безработни лица в професионално обучение за продавач – консултант. По проекта се предвижда осигуряване на субсидирана заетост за 40% от обучените лица.

 

Инициатива „Подкрепи една мечта”

За трета поредна година се изпълнява подписаното през декември 2012 г. Споразумение за сътрудничество в рамките на инициативата на Президента на Републиката „Подкрепи една мечта”. Същото е подписано между Администрацията на Президента на Р България, Министерството на образованието и науката, Държавна агенция „Закрила на детето”, Агенция за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Посочените институции обединяват усилията си за осигуряване на наставничество и подпомагане на младежите, завършващи училище и напускащи специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи, социално учебно-професионални центрове (СУПЦ), преходни жилища, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища и SOS селища. Усилията им са насочени към съдействие за продължаване на образованието на младежите или осигуряване на заетост.

Обект на инициативата през учебната 2014/2015 г. в областта са 3 младежи от Преходното жилище към Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) „Детство за всички” в с. Асеновец, общ. Нова Загора. Към момента в изпълнение на инструкцията за работа по инициативата „Подкрепи една мечта” са създадени екипи на местно ниво от експерти от ДБТ, ДСП, ДА „Закрила на детето” и Центрове за обществена подкрепа (ЦОП) за работа с младежите, настанени в специализираните институции. Предстои активна работа на местните екипи с младежите, свързана с дейности за кариерно ориентиране, за изграждане на активно поведение на пазара на труда, за информиране относно предоставяните услуги от ДБТ, проактивно представяне пред работодател и подпомагането им при подготовката за явяване на държавни зрелостни и кандидатстудентски изпити.

 

 

 

Оферти за работа в чужбина

 

„МакДоналдс” Германия

Агенцията по заетостта набира 60 сътрудници за работа в ресторантите на МакДоналдс Юг в различни части на Германия (Мюнхен, Берлин, Хамбург, Франкфурт).

Кандидатите трябва да имат добри познания по немски език. Образованието в сферата на гастрономията е предимство, но не е задължително условие.

Офертата включва заетост за 6-12 месеца с изпитателен срок от 3 месеца и възможност за продължаване на договора; настаняване в общежитие, осигурявано от работодателя срещу заплащане от кандидата; храна един път дневно по време на работа. Работата е на смени в различни сфери – кухня, каса, лоби, склад, почистване, 39 часа седмично. Заплащането е 8.51 евро на час плюс допълнително заплащане за работа през почивните дни и нощните смени.

Търсят се и сътрудници в ресторантския мениджмънт, но от тях се изисква отлично владеене на немски език.

Кандидатства се чрез изпращане по електронна поща на следните документи: автобиография в EUROPASS формат (задължително), мотивационно писмо, документи за образование по специалността, препоръка (при наличие) – всички преведени на немски език. Изпращат се на следните е-мейл адреси:

За интервю в София: B.Tashenov@az.government.bg.

За интервю във Варна: A.Ninova@az.government.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервюта в началото на месец март, които ще се проведат на немски език от представители на работодателя.

 

Лятна заетост в курортите по адриатическото крайбрежие на Хърватска

EURES Хърватска организира първия си онлайн Европейски ден на труда (EOJD) "Seize the Summer“, който ще се проведе на интернет платформата www.europeanjobdays.eu на 5 март 2015 г. Той ще бъде насочен към младите хора.

В Европейския ден на труда ще участват малък брой работодатели със специфични потребности, но с много свободни работни места. Основно ще се търсят туристически аниматори/артисти, с владеене на различни езици: немски, френски, шведски, руски, полски, словашки, чешки, италиански, в допълнение към много добро владеене на английски език. Ще има възможности също и за опитни готвачи, сервитьори и рецепционисти, както и лицензирани спасители.

Кандидатите, проявяващи интерес, трябва се регистрират предварително на интернет платформата на EOJD "Seize the Summer“ като изберат „Register for this Event" и следват инструкциите. Те ще могат да разгледат регистрираните работодатели и да кандидатстват за обявените свободни позиции.

 

Февруари`2015 г.

 
 

Copyright © 2008-2018 Наблюдател | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев